Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies (zwana dalej „Polityką”) stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego www.sensescandle.pl i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez naszych Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego mieszczącego się pod adresem www.sensescandle.pl (zwanego dalej „Sklepem”) poprzez serwisy www.

Pojęcia zawarte w niniejszej Polityce pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego www.sensescandle.pl, przy czym pojęcie Klienta oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

 
§ 1

 

Administrator danych

 

1. Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.

3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

4. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Usługodawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§ 2

 

Powierzanie przetwarzanie danych

 

1. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi wyłącznie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Dane osobowe Klienta będą powierzane przez Usługodawcę w szczególności następującym podmiotom:

a) świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Klientom zakupiony w Sklepie towar:

- DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 28368, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, NIP: 5260204110, REGON 012026421, kapitał zakładowy 228.604.000 zł

-  DHL Express (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 47237, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, NIP 5270022391, REGON 012005407, kapitał zakładowy 21.892.500 zł

- UPS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 36680, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy, NIP 5221004200, REGON 010771280, kapitał zakładowy 5.027.000,00 zł

b) świadczącemu usługę hostingu Sklepu na rzecz Usługodawcy:

-  HOME PL S A z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 431335, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, NIP 8522103252, REGON 811158242, kapitał zakładowy 1.233.400,00 zł 

c) świadczącemu usługę operatora płatności elektronicznej

- PAYU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 274399, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.944.000 zł

3. Usługodawca informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Usługodawcy, zajmujące się bezpieczeństwem Sklepu, organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe Klientów w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcy narzędzi analitycznych, operatorzy płatności dostępnych w Sklepie, kurierzy i poczta oferujący dostawę towaru zakupionego w ramach Sklepu, Partnerzy Usługodawcy, czyli podmioty o których mowa w § 1 lit. f Regulaminu, podmioty obsługujące proces zbierania i badania opinii Klientów w związku ze świadczeniem na ich rzecz usług za pośrednictwem Sklepu. 

§ 3

 

Prawa osób których dane dotyczą

 

W związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę Klient posiada następujące uprawnienia:

a) Prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO

b) Prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

c) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

d) Prawo do przenoszenia Państwa danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

e) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy Usługodawca nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Usługodawcy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

f) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO;

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO

§ 4

 

Rodzaj i cele przetwarzania danych

 

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu:

a) W celu wykonywania zawartych z Klientami umów sprzedaży towarów z naszego Sklepu, w tym w celu oceny przebiegu transakcji, wyrażenia opinii o oferowanych przez Usługodawcę produktach - podstawą przetwarzania danych osobowych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Usługodawcą poprzez akceptację regulaminu Sklepu. W tym zakresie Sklep będzie wymagał od Klienta podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny, NIP, nazwa firmy. Wyżej wymienione dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych towarów. Podanie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, jednak konieczne do wykonania umowy.

b) W celu prowadzenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu - podstawą przetwarzania danych osobowych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Usługodawcą poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Klientom również dostęp do przekazanych przez nich danych, w tym historii zakupów i wykonywania niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych. Podanie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy. W tym zakresie Sklep będzie wymagać podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny, NIP, nazwa firmy.

c) W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania danych jest obowiązek Usługodawcy wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

d) W celu otrzymywania informacji handlowej niezbędna jest odrębna zgoda. Jeżeli Klient wyrazi taką zgodę, Sklep będzie wysyłać na podany adres e-mail informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która nie jest obowiązkowa i można ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane wyżej dane. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.

e) W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Usługodawcy – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Klientów Sklepu.

f) W celu potwierdzenia wykonania obowiązków Usługodawcy jako administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Usługodawcy, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Klientów administratora.

2. Jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę, Usługodawca będzie wysyłać na podany numer telefonu komórkowego informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która nie jest obowiązkowa i można ją cofnąć w każdej chwili. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.

§ 5

 

Czas przetwarzania danych

 

1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Usługodawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Usługodawcy na rzecz Klienta.

2. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Klientem Umowy. Dane osobowe będą także przetwarzane do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na podany adres e-mail.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta z Usługodawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 6

 

Ochrona bezpieczeństwa danych

 

Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu. O wszelkich zmianach Klienci zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały, w oparciu o postanowienia regulaminu Sklepu.


§ 7

 

Pliki cookies

 

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Klienta, które mogą być następnie odczytywane przez Usługodawcę.

2. W ramach sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b) „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) dostosowania zawartości newslettera do preferencji Klienta;

d) wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;

e) marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Klientowi reklam dotyczących Sklepu i Usługodawcy na innych stronach internetowych.

4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Usługodawcą podmioty trzecie.

§ 8

 

Usunięcie plików cookies

 

1. Usługodawca informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.

2. Usługodawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

4. Usługodawca informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 9

 

Postanowienia końcowe

 

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Usługodawcę Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@sensescandle.pl

Polityka znajduje się na stronie: https://sensescandle.pl/pl/polityka-prywatnosci oraz w siedzibie Usługodawcy.