Regulamin

I. Definicje.

 

§ 1

 

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego sensescandle.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a) Usługodawca” – Senses Candle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Libijskiej 11, 03-977 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000828592 NIP 1133010908 REGON 385586830

b) „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej  http://www.sensescandle.pl/ oraz jej podstronach,

c) „Klient” – każda osoba, która zawarła z Usługodawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

d) „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e) „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22[1] Kodeksu cywilnego,

f) „Partner” – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów w salonach sprzedaży, u której Klient może dokonać Rezerwacji towarów za pośrednictwem Sklepu.

II. Postanowienia ogólne.

 

§ 2

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia własnego Konta.

§ 3

 

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

 

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Usługodawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

 

1. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu, zgodnie z zapisami § 7 poniżej.

2. Klient nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 6

 

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

III. Założenie Konta.

 

§ 7

 

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Zarejestruj się”.

2. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.  

3. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: e-mail i hasło.

4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

5. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookies.

6. Kliknięcie przycisku „Rejestruj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Usługodawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 14 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
W celu pełnego wykorzystania Konta, Klient powinien w swoim Koncie, w zakładce „Dane osobowe” podać swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres do wysyłki.

§ 8

 

Usługodawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 9

 

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień, pobrania faktury.

IV. Złożenie zamówienia.

 

§ 10

 

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 11

 

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient formułuje w Sklepie zamówienie poprzez wybranie towarów oraz kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Wybrane towary nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to może je założyć lub skorzystać z opcji „Zakupy bez rejestracji” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować i podać dane do realizacji zamówienia.

4. Następnie należy wybrać sposób płatności i sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty.

 5. W rubryce „Do zapłaty” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Podsumowanie zamówienia”.

6. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania poprzez powrót do zawartości koszyka.

7. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

8. W przypadku wyboru sposobu płatności: „PayU”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

9. Po dokonaniu dostawy towarów Usługodawca może wysłać na adres email Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej w celu zbadania opinii o przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety przez Klienta jest dobrowolne.

§ 12

 

1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy, tradycyjny przelew bankowy, płatność online kartą.

2. Sposób dostawy: przesyłka kurierska.

3 Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy   oraz szczegółowe informacje dotyczące obsługi płatności znajdują się w zakładce „Dostawa i płatności”.

4. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.

5. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

§ 13

 

1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

2. Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

V. Zwroty i reklamacje.

 

§ 14

 

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Usługodawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni  od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

5. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Usługodawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 15

 

1. Usługodawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać:

a) pisemnie na adres Usługodawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu,
b) mailowo na następujący adres e-mail: sklep@sensescandle.pl,
c) osobiście do protokołu w siedzibie Usługodawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu.

3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

5. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego, natomiast przekazuje Kupującemu informacje o znanych mu gwarancjach udzielanych przez inne podmioty, w szczególności producentów, dla produktów znajdujących się w sklepie.

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta.

 

§ 16

 

1. Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony, w każdym czasie Klient ma prawo do rozwiązania Umowy o założenie konta poprzez złożenie oświadczenia (w formie pisemnej- listem poleconym na adres Usługodawcy, w formie elektronicznej- poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem Konta).

2. Umowa ulegnie rozwiązaniu automatycznie  po upływie 2 lat od ostatniego logowania.

3. Usługodawca będzie przechowywał dane osobowe Klientów uzyskanych w celu zawarcia Umowy o założenie Konta przez okres obowiązywania Umowy o założenie Konta.

§ 17

 

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Usługodawcy podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres sklep@sensescandle.pl. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

VIII. Postanowienia końcowe.

 

§ 18

 

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z Usługodawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 19

 

Regulamin jest dostępny na stronie: https://sensescandle.pl/pl/regulamin

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności i Plików Cookies.